Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van diensten van DSE Cargo, verklaart u zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

 

Door gebruik te maken van de pakketdiensten van DSE Cargo, verklaart u zich akkoord met de onderaan deze pagina vermelde Aanvullende Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden DSE CARGO Pakketten systeem.

 


 

Algemene voorwaarden

 

VAN: DISTRIBUTIE SERVICE EUROPE V.O.F.

 

Artikel 1: Definities

 

  • DSE: Distributie Service Europe V.O.F., de gebruiker van de algemene voorwaarden, expediteur;

 

  • Wederpartij: de wederpartij van DSE, de opdrachtgever;

 

  • Vervoerder: degene die de logistieke diensten verzorgt;

 

  • Afzender: de persoon alwaar de zaken worden opgehaald;

 

  • Ontvanger: de geadresseerde of (mede)bewoner dan wel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie de vervoerder de zaken dient af te leveren.

 

 • Overeenkomst: de expeditieovereenkomst tussen DSE en wederpartij.

 

Artikel 2: Algemeen

 

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen DSE en wederpartij voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

 

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DSE, voor de uitvoering waarvan door DSE van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

 

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk
uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

 

2.4 Indien DSE met wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

 

2.5 Naast deze voorwaarden gelden met betrekking tot expeditieovereenkomsten: de FENEX-voorwaarden, gedeponeerd ter Griffier van de Rechtbanken te Amsterdam, Arnhem en Rotterdam op 1 juli 2004, met betrekking tot binnenlands vervoer: de Algemene Vervoerscondities 2002 (kortheidshalve AVC), gedeponeerd ter griffie van de Rechtbanken Amsterdam en Rotterdam en met betrekking tot grensoverschrijdende vervoerwerkzaamheden over de weg: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, (kortheidshalve CMR-Verdrag), gesloten te Genève op 31 augustus 1956, voorzover in deze voorwaarden hiervan niet wordt afgeweken;

 

2.6 Van de in artikel 2.5 genoemde condities of verdragen geldt telkens de meest recente versie;

 

2.7 Indien bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met de in artikel 2.5 genoemde condities of verdragen, prevaleren deze Algemene Voorwaarden;

 

2.8 Indien een of meerdere bepalingen, in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijknietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) van toepassing.

 

 

Artikel 3 Aanbiedingen/Orders/Prijzen

 

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

 

3.2 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van de offerte/opdrachtbevestiging - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

 

3.3 Overeenkomsten waarbij DSE partij is, gelden eerst als gesloten nadat DSE schriftelijk een order van wederpartij heeft aanvaard c.q. de feitelijke levering af magazijn DSE van de verkochte goederen door DSE aan wederpartij;

 

3.4 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum of anders overeengekomen;

 

3.5 De prijzen van de logistieke diensten omvatten in ieder geval niet:
- in/uitklaringskosten;
- BTW.;
- heffingen, waaronder tol;
- invoerrechten;
- voorschotprovisie;
- ferrykosten;
- kosten verbonden aan het opmaken van douane- of andere documenten;
- dieselolietoeslagen;
- currencytoeslagen;
- toeslagen voor extra laad- en losadressen;
- verzekeringen;
- opslagkosten.
Deze kosten worden, indien zij zijn gemaakt, afzonderlijk in rekening gebracht bij wederpartij,
tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

 

3.6 De prijzen zijn berekend op goed te bereiken respectievelijk te berijden plaatsen. Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht, dat de bereikbaarheid niet goed is, dan heeft vervoerder c.q. DSE het recht de prijzen te verhogen met alle daardoor ontstane extra kosten;

 

3.7 Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 

4.1 Het door DSE georganiseerde vervoer en/of opslag van de zaken geschiedt geheel voor
rekening en risico van wederpartij, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

 

4.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden alle opdrachten uitgevoerd in een door vervoerder te bepalen volgorde, waarbij capaciteit van het aan vervoerder ter beschikking staande apparaat en de graad van de bezetting daarvan mede bepalend zijn voor het tijdstip van aanvang en voltooien van de opdrachten. Vervoerder is vrij in de wijze van uitvoering van de opdrachten, tenzij bepaaldelijk daaromtrent iets nader is overeengekomen;

 

4.3 DSE behoudt uitdrukkelijk het recht om de routing van de zendingen zelf vast te stellen.

 

4.4 Per opdracht wordt 1 laad/losadres opgegeven zijnde 1 opdracht door de opdrachtgever per telefoon, telefax,e-mail;

 

4.5 Alle opdrachten worden door DSE met de grootste zorg behandeld. Opdrachtgever is er van op de hoogte dat er vertraging kan optreden in afhandeling door onvoorziene omstandigheden;

 

4.6 Indien een opdracht buiten de schuld van DSE of de door haar ingeschakelde vervoerder de opdracht niet kan uitleveren door bijvoorbeeld sluiting van de ontvanger, het weigeren te ontvangen is de opdracht in principe afgehandeld. In overleg met de opdrachtgever wordt deze zending of retour gezonden of wederom aangeboden. De meerkosten hiervan zijn voor de opdrachtgever van de betreffende zending. Óók het niet goed kunnen bereiken van laad/losplaats wordt hieronder verstaan;

 

4.7 De afzender c.q. wederpartij is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke voor de aflevering van de zaken moeten worden vervuld, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de vervoerder te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen;

 

4.8 De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de vervoerder is uitgegaan van de door wederpartij of afzender verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de vervoerder kenbaar behoorde te zijn;

 

4.9 Vervoerder zal, indien mogelijk, haar vrachtwagens tijdens de overnachting zoveel mogelijk parkeren op een parkeerplaats waar meerdere vrachtwagens geparkeerd staan en waar een tankstation aanwezig is. De zorgplicht van vervoerder gaat uitdrukkelijk niet verder, ook niet indien derden anders zijn overeengekomen of indien buitenlandse assuradeuren een ruimere zorgplicht uitdrukkelijk eisen;

 

4.10 Wederpartij vrijwaart vervoerder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan wederpartij toerekenbaar is;

 

4.11 DSE is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal transport plaatsvinden;

 

4.12 Indien DSE een termijn voor aflevering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Indien DSE gegevens behoeft van wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de transporttijd aan nadat wederpartij deze aan DSE ter beschikking heeft gesteld;

 

4.13 Vervoerder zal de bedragen, die als rembours op de zaak drukken, bij aflevering van de zending van de ontvanger innen en indien overeengekomen vervolgens aan de wederpartij afdragen. Vervoerder is gerechtigd de kosten van vervoer in mindering te brengen op de ontvangen gelden;

 

4.14 Indien een ontvanger weigert de zending, welke onder rembours worden aangeboden, in ontvangst te nemen of het bedrag dat op de zaak drukt weigert te betalen, zal de vervoerder de zending retour nemen en afleveren bij de afzender of wederpartij op kosten van de wederpartij;

 

4.15 Vervoerder is gerechtigd zaken, gelden en documenten, deze laatste in de ruimste zin deswoords jegens een ieder die daarvan afgifte verlangt, terug te houden voor rekening en risico van de wederpartij tot alle opeisbare vorderingen van DSE of vervoerder zijn voldaan of wel bij doorzending der goederen het verschuldigde bedrag onder rembours te ontvangen en te verrekenen;

 

4.16 Indien geleverd wordt onder rembours, brengt DSE steeds rembourskosten in rekening bij wederpartij. Indien door DSE ingeschakelde vervoerders de in ontvangst genomen gelden niet aan DSE wordt afgedragen, is DSE hiervoor niet aansprakelijk. In dat geval heeft opdrachtgever een vordering op de ingeschakelde vervoerder;

 

4.17 Alle zaken, documenten en gelden, welke vervoerder uit hoofde en met welke bestemming ook, onder zich heeft of zal krijgen, strekt vervoerder tot vuistpand voor alle vorderingen, welke vervoerder ten laste van de wederpartij heeft of mocht krijgen;

 

4.18 Indien wederpartij nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is DSE gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij. Indien wederpartij niet binnen twee maanden afneemt, blijft wederpartij de vrachtprijs verschuldigd en is DSE gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is DSE gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die DSE bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van wederpartij;

 

4.19 Bij niet-voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het vuistpand op de bij de Wet bepaalde wijze of, indien daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands;

 

4.20 Vervoerder kan desgevraagd het vuistpand doen vervangen door een uitsluitend te zijner beoordeling staande of gelijkwaardige of meer omvattende zekerheid;

 

4.21 De wederpartij kan zich nimmer tegenover vervoerder beroepen op hem ten aanzien van vorige opdrachten al dan niet uitdrukkelijk verleend uitstel van betaling.Artikel 5 Betaling

 

5.1 Tenzij anders vermeld dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door DSE aan te geven wijze in Euro’s, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

 

5.2 Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is wederpartij van rechtswege in verzuim. wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

 

5.3 In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratele-stelling van wederpartij , dood van wederpartij, overdracht of staking van de onderneming van wederpartij , beslag of (voorlopige) surséance van betaling van wederpartij zijn de vorderingen van DSE op wederpartij onmiddellijk opeisbaar;

 

5.4 DSE is gerechtigd, indien overeengekomen, een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet verschuldigd is bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum;

 

5.5 Betaling dient aan DSE te geschieden, tenzij DSE haar vordering op wederpartij heeft overgedragen aan een derde of aan een derde heeft verpand. Indien hiervan sprake is zal DSE wederpartij schriftelijk berichten dat hij bevrijdend kan betalen aan de derde;

 

5.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.


Artikel 6 Incassokosten

 

6.1 Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij . De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00;

 

6.2 Indien DSE hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook
deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en
executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.

Artikel 7 Opschorting en ontbinding

7.1 DSE is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst DSE ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
- wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

 

7.2 Voorts is DSE bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

 

7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van DSE op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien DSE de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

 

7.4 DSE behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.Artikel 8 Overmacht

8.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt; 

 

8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DSE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DSE niet in staat is zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van DSE, vervoersstakingen, verkeersopstoppingen, files, autopech, diefstal, brand, exportbelemmeringen, stroomstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers
worden daaronder begrepen;

 

8.3 DSE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat DSE zijn verbintenis had moeten nakomen;

 

8.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

 

8.5 Voor zoveel DSE ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DSE gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk
overeenkomst.Artikel 9 Authentieke versie

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

 

Artikel 10 Geschillen

 

De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van DSE is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft DSE het recht het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde Arbitragecommissie, of de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen DSE en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 12 Deponering voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor XXX op .................. onder nummer .....................

 


 

Aanvullende Algemene Voorwaarden Pakket Distributie

 

Aanvullende Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden DSE CARGO Pakketten systeem voor de verzending van pakketten.

 

Artikel 1: Geldigheid/contractverhouding

 

  1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden voor het DSE CARGO-systeem zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangaande de verzending van pakketten.

 

  1. Contractanten zijn opdrachtgever en DSE CARGO-systeempartner, die als opdrachtnemer het transport van pakketten aanvaard heeft. Het transport geschiedt via het DSE CARGO transportsysteem.

 


   • De Nederlandse Expeditievoorwaarden – laatste versie – gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam.

  • Het akkoord over de transportovereenkomst in het internationale goederenverkeer over de weg ("CMR") aangaande de grensoverschrijdende verzorging van transport binnen Europa evenals tussen de verdragsstaten van de CMR.Aan iedere transportorder liggen ten grondslag:
Artikel 2: Pakket

 

  1. Vervoerd worden pakketten met de volgende maten en gewichten: Maximaal gewicht: 30,0 kg, Maximale lengte: 175 cm, Maximale omtrek* Plus lengte: 300 cm (*omtrek = dubbele breedte plus dubbele hoogte).

 

  1. Het is de taak van de opdrachtgever om te zorgen voor het adequaat verpakken, labelen en adresseren van pakketten.

 

 1. Transport via het DSE CARGO-systeem vereist een zodanige verpakking, dat deze de goederen voldoende beschermt tegen de belasting veroorzaakt door automatische sorteermachines en mechanische overslag. Maw, verzekeringtechnisch moet de inhoud van het pakket een val van max. 81 cm hoogte kunnen doorstaan.

 

Artikel 3: Uitsluiting van verzending

 

Het volgende is uitgesloten van verzending binnen de pakketdienst:

 

 

  1. Alle pakketten, die niet voldoen aan de productspecificatie zoals vermeld in art. 2;

 

  1. Goederen van bijzondere waarde, in het bijzonder edelmetalen, echte sieraden, edelstenen, echte parels, antiquiteiten, kunstvoorwerpen;

 

  1. Geld, oorkonden, documenten, waardepapieren en voorwerpen die een geldswaardige prestatie vertegenwoordigen;

 

  1. Bont, tapijten, pols- en zakhorloges, overige sieraden evenals lederwaren met een waarde hoger dan € 500;

 

  1. Overige goederen, indien hun waarde ligt boven € 10.000;

 

  1. Pakketten waarvan inhoud, transport of uiterlijke vorm strijdig zijn met de wettelijke bepalingen;

 

  1. Gevaarlijke of snel bederfelijke goederen, levende of dode dieren, medische of biologische proefobjecten, medisch afval, menselijke resten, lichaamsdelen of organen;

 

  1. Zendingen waarbij het vrachtgeld of de waarde van de goederen bij levering betaald moeten worden;

 

  1. Aan invoerrechten onderworpen goederen en carnetgoederen;

 

  1. Bij grensoverschrijdend transport:
    • Goederen waarvan de import of export verboden is of speciale vergunningen vereist volgens de richtlijnen van de betreffende landen van verzending, doorvoer en aflevering;

    • Goederen, waarvoor een waarde is aangegeven als bedoeld in artikel 24 van de CMR of waarvoor een verklaring van bijzonder transportbelang is afgegeven als bedoeld in artikel 26, alinea 1 van de CMR.


  2. Opdrachtnemer is niet verplicht te controleren of een verzending uitgesloten is van verzending.

 

  1. Het is binnen het DSE CARGO-systeem toegestaan de aanvaarding of verdere verzending van pakketten te weigeren, als er een reden is om te veronderstellen dat het pakket van verzending is uitgesloten conform alinea 3.1.

 

  1. Het aannemen van goederen die uitgesloten zijn conform alinea 3.1. betekent niet dat er wordt afgezien van het uitsluiten van verzending.

 

 1. Het DSE CARGO-systeem mag van goederen gebruik maken of ter afwending van gevaar vernietigen die van transport zijn uitgesloten maar waren aanvaard, voor zover de situatie het rechtvaardigt, vooropgesteld dat de opdrachtgever in kennis wordt gesteld.

 

Artikel 4: Dienstenpakket

Het dienstenpakket expeditie omvat:

 

  1. Het zorgen voor transport door vrachtvervoerders, het aannemen, de overslag en het doen bezorgen van pakketten;

 

  1. Een tweede en, indien nodig, een derde poging om de bezorging uit te doen voeren als er niemand voor inontvangstneming aanwezig is.

 

  1. Het doen overhandigen aan de ontvanger of enig ander volwassen persoon die op het afleveradres wordt aangetroffen en de zending in ontvangst neemt, waarbij het niet verplicht is te laten controleren of deze persoon bevoegd is het pakket in ontvangst te nemen.

 

  1. Het doen terugzenden van onbestelbare of niet-geaccepteerde pakketten aan de opdrachtgever tegen de normale verzendkosten op basis van nacalculatie.

 

  1. Wanneer bezorging en retourzending wegens adresfouten evenals ontbrekende afzendergegevens niet mogelijk zijn, mag binnen het DSE CARGO-systeem het pakket geopend worden om naam en adres van de opdrachtgever of ontvanger vast te stellen.

 

  1. Als dit geen resultaat oplevert, mag de inhoud na afloop van een vastgestelde termijn gebruikt of, indien nodig, eerder vernietigd worden.

 

  1. Gegarandeerde aflevertijden zijn niet overeengekomen.

 

Artikel 5: Vergoeding voor geleverde diensten
  1. Voor zover geen afwijkende overeenkomsten worden gesloten, zijn de gebruikelijke vergoedingen voor geleverde diensten van toepassing, in overeenstemming met de prijslijst van de opdrachtnemer in de op dat moment geldende versie. Van toepassing zijn de prijzen die op de dag van orderplaatsing gelden.

 

  1. Kosten voor retourzendingen worden afzonderlijk aan de opdrachtgever berekend.
  2. Kosten voor privé adressen levering worden achteraf nagecalkculeerd.

 

 1. Moeten transportvergoedingen, kosten of uitgaven door een buitenlandse ontvanger betaald worden of zijn ze door hem veroorzaakt, dan moet de opdrachtgever deze bedragen betalen als ze niet bij een eerste verzoek door de buitenlandse ontvanger betaald worden.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 

  1. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die optreedt tussen de tijd van aanvaarding en levering van het pakket.\r\n Hierbij dient onderscheidt gemaakt te worden in
  2. Het traject afhaling tot aan eerste scan van pakket vervoerder. Dit traject is verzekerd conform de avc condities met een eigen risico van        50  Euro per gebeurtenis per pakket via DSECARGO.
  3. Zodra het pakket gescand is door de pakket vervoerder gaat de verzekring over in de pakket verzekering tot een waarde van Euro 500,00 met eigen risico van 75,00 Euro per pakket per gebeurtenis conform AVC en/of CMR condities schade vergoeding.
    • in het geval van expeditie: overeenkomstig Nederlandse Expeditievoorwaarden – laatste versie

    • in het geval van grensoverschrijdend transport binnen Europa: overeenkomstig de voorschriften van de CMR.
  4. Behalve de wettelijk geregelde gevallen is aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van pakketten uitgesloten wanneer:\r\n
    • het transport ervan overeenkomstig alinea 3.1 is uitgesloten;

    • de schade door handelingen of nalatigheid van de opdrachtgever, de ontvanger, of hun assistenten is opgetreden;

    • de schade werd veroorzaakt aan het gebruikte verpakkingsmateriaal.

 

  1. Naast de wettelijk geregelde gevallen is de opdrachtgever, in geval van eigen schuld of die van zijn assistenten, volledig aansprakelijk voor alle uitgaven, kosten of schade die door het verzenden van in alinea 3.1. uitgesloten zendingen worden veroorzaakt aan materieel of vervoermiddelen van het DSE CARGO-systeem en aan andere aan het DSE CARGO-systeem toevertrouwde zendingen evenals voor al het lichamelijk letsel en overige kosten.

 

Artikel 7: Verzekering

 

 1. Onverlet het gestelde in artikel 6 is er voor ieder pakket een verzekering die het volgende dekt:
   • De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens alinea 6.1 (aansprakelijkheidsverzekering conform art. 11 Nederlandse Expeditievoorwaarden), vanaf het moment van binnenscannen van het pakket in het DSE CARGO-systeem.

  • Enige schade die deze aansprakelijkheid overschrijdt tot aan de waarde van de goederen, vermeerderd met vervoerskosten (DSE CARGO-verzekering). De som van de verzekeringsuitkering is totaal maximaal € 500.00 per pakket minus  het eigen risico per gebeurtenis per geval artikel 6.2 en/of artikel 6.3

 

  1. Tegen een extra te betalen premie kan worden overeengekomen om voor een hoger bedrag te verzekeren, in veelvouden van € 500 tot een verzekerd bedrag van € 10.000 per pakket. Deze mogelijkheid geldt niet voor pakket-shops.

 

  1. De opdrachtgever kan de verhoogde verzekering tegen betaling van aanvullende premie afsluiten voor de totale omvang van pakketten, voor een gedeelte ervan of voor afzonderlijke pakketten. Dit dient te gebeuren bij het sluiten van het contract, echter uiterlijk bij aanvaarding van een pakket.

 

  1. De verzekering die de aansprakelijkheid overschrijdt is alleen van toepassing voor de opdrachtgever. Hieruit voortkomende claims kunnen niet aan derden worden overgedragen.

 

 1. De verzekering die de aansprakelijkheid overschrijdt geldt niet voor pakketten voor welke ergens anders een verzekeringsdekking bestaat.

 

Artikel 8: Compensatie / recht van retentie

 

Opdrachtgever is niet bevoegd claims van opdrachtnemer te verrekenen of het recht van retentie te doen gelden. Dit geldt niet voor claims die bij gewijsde zijn vastgesteld of die opdrachtnemer als gerechtvaardigd heeft erkend.

 

Artikel 9: Afwijkende overeenkomsten

 

Afwijkende overeenkomsten dienen schriftelijk te worden opgesteld.

 

Artikel 10: Plaats van nakoming en bevoegde rechtbank

 

  1. De arrondissementsrechtbank te Almelo is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen tenzij de Kantonrechter rechtsmacht toekomt, in welk geval de relatief bevoegde Kantonrechter van het geschil kennisneemt bij grensoverschrijdend transport conform alinea 3.1. zijn de bepalingen van de CMR van toepassing.

 

 1. Op de binnen het DSE CARGO-systeem verrichte werkzaamheden is Nederlands Recht van toepassing. Leemtes in de regeling dienen met behulp van het Nederlands Recht te worden opgevuld.

 

Tarieven

 

Opdrachtnemer behoudt zich het recht binnen het DSE CARGO-systeem geldende tarieven tussentijds te wijzigen indien toegezegde aantallen niet bereikt worden en indien als gevolg van externe omstandigheden veranderingen in kosten noodzakelijk zijn.

Betalingen

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen netto na ontvangst van factuur dmv. Automatische incasso.